Публічний договір (договір публічної оферти) про надання інформаційно-консультаційних послуг

Цей Договір публічної оферти (далі – Договір), є офіційною публічною пропозицією Виконавця, що адресована необмеженому колу осіб, укласти з будь-яким Замовником договір про надання інформаційно-консультаційних послуг ( тренінгів) в сфері фітнесу, дієтології, менеджменту тощо, на умовах, визначених нижче.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається повним і безумовним акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця шляхом оформлення Заявки на тренінг на веб-сайті Виконавця https://fitnessacademy.com.ua/;
 • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://fitnessacademy.com.ua/;

1.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. Терміни і Визначення

2.1. «Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://fitnessacademy.com.ua/.

2.2. «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом виконання дій визначених в п. 1.3. цього Договору.

2.3. «Послуги» – інформаційно-консультаційні послуги у сфері фітнесу, дієтології, менеджменту тощо (а саме – тренінги, тощо), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://fitnessacademy.com.ua/.

2.4. «Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://fitnessacademy.com.ua/ та акцептувала даний Договір.

2.5. «Виконавець» — суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

2.6. «Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Виконавець розміщує у відповідному розділі сайту https://fitnessacademy.com.ua/ повну та достовірну інформацію щодо:

 • програми та обсягу послуг, які надаються протягом кожного тренінгу;
 • назви документів, що видаються учасникам, та умови їх отримання;
 • актуальної вартості участі у тренінгу.
 • спосіб надання послуг (online або очно)

3.3. Замовник на власний розсуд обирає будь-який тренінг чи декілька тренінгів з переліку Виконавця.

3.4. Способи надання послуг Виконавцем:

3.4.1. Очно, за адресою, яка буде повідомлена Виконавцем додатково;

3.4.2. Дистанційно, шляхом надання online доступу (з наданням відповідного посилання на адресу вебсторінки в мережі Інтернет чи в інший спосіб визначений Виконавцем).

4. Права та обов’язки виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://fitnessacademy.com.ua/.
 • надати Замовнику, що здійснив оплату на умовах цього Договору, доступ на відповідний тренінг та забезпечити виконання зазначеної програми тренінгу.
 • За результатами надання відповідної Послуги, видати Замовнику сертифікати, який свідчить про проходження відповідного тренінгу чи курсу тренінгів, а також, за бажанням Замовника, після успішного складання ним екзамену видати Замовнику відповідний диплом.

4.2. Виконавець має право:

 • на свій власний розсуд залучати третіх осіб для надання послуг за цим Договором;
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 • позбавити Замовника права перебувати на тренінгу у випадку порушення ним норм громадського порядку, норм і правил перебування в приміщенні в якому проводиться тренінг, або у випадку, якщо Замовник своєю поведінкою перешкоджає Виконавцю чи його представникам проводити тренінг;
 • не допускати до участі у тренінгах осіб, що знаходяться у нетверезому стані або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, з явними ознаками захворювання тощо;
 • використовувати будь-яку інформацію щодо тренінгу в маркетингових цілях;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5. Права та обов’язки Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно здійснити оплату участі у відповідному тренінгу;
 • надати Виконавцю повну та достовірну інформацію щодо особи, яка реєструється для участі у тренінгу;
 • бути присутнім в зазначені дати та час в місті проведення відповідного тренінгу особисто або забезпечити присутність особи, що зареєстрована для участі, а у випадку проведення online тренінгу, виконати всі дії та умови, необхідні для приєднання до відповідної трансляції чи відеоконференції;
 • дотримуватися встановленого Виконавцем регламенту проведення відповідного тренінгу

5.2. Замовник має право:

 • ознайомитись з повним переліком доступних тренінгів та умовами їх проведення, що зазначені на сайті Виконавця https://fitnessacademy.com.ua/;
 • у випадку виникнення питань, отримати консультацію Виконавця телефоном або електронною поштою для з’ясування будь-яких умов проведення тренінгів, порядку розрахунків тощо;
 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://fitnessacademy.com.ua/;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
6. Порядок та Умови отримання послуг Замовником

6.1. Замовник обирає на сайті Виконавця тренінг на власний розсуд та реєструється для участі в обраному тренінгу шляхом натискання кнопки «Заявка на тренінг». Замовник має право одночасно обирати та сплачувати участь у необмеженій кількості тренінгів Виконавця. Замовник також має можливість здійснити вибір тренінгу та реєстрацію на нього телефоном, по номерам, зазначеним на відповідній сторінці Веб-сайту https://fitnessacademy.com.ua/.

6.2. У вікні «Заявка на тренінг» Замовник перевіряє відповідність назви обраного тренінгу, дати його проведення та суми до сплати. Відповідальність за помилкове оформлення замовлення несе Замовник.

6.3. Після перевірки відповідності даних, Замовник заповнює усі поля «Заявки на тренінг», зазначаючи ПІБ, контактний телефон та електронну адресу особи, яка реєструється на даний тренінг.

6.4. Заповнивши усі поля «Заявки на тренінг», Замовник може одразу здійснити оплату участі у тренінгу за допомогою платіжних карт VISA чи MasterCard або залишити заявку для подальшого погодження умов оплати з адміністратором Виконавця.

6.5. Вказана при оформленні замовлення вартість участі в тренінгу діє виключно до дати, що вказана на сторінці цього тренінгу на сайті https://fitnessacademy.com.ua/. Оплата участі в тренінгу здійснюється Замовником за актуальною вартістю, що діє на дату фактичного здійснення сплати.

6.6. Вказані при реєстрації особисті дані Замовника (прізвище, ім’я та по-батькові) або особи, вказаної Замовником, будуть використані Виконавцем при складанні відповідного сертифіката, який буде надано Замовнику у випадку успішного проходження відповідного тренінгу. Виконавець не несе відповідальності за вказані Замовником особисті дані і вказує їх в сертифікаті та інших документах в тому вигляді, в якому вони були внесені Замовником при реєстрації. У випадку необхідності внесення змін у вказані при реєстрації дані, Замовник (чи особа чиї дані вказані Замовником) може сповістити про це Виконавця виключно до початку відповідного тренінгу, в іншому випадку, в тому числі при необхідності повторної видачі сертифікату чи видачі додаткового сертифікату іншою мовою, Замовник компенсує Виконавцю вартість виготовлення нового сертифікату.

7. Ціна договору, порядок оплати та повернення коштів

7.1. Ціна кожної окремої Послуги (тренінгу, тощо) визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://fitnessacademy.com.ua/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7.5. Замовник оплачує Послуги Виконавця на умовах повної попередньої оплати.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

7.7. Сплачені Замовником кошти за участь у тренінгу не підлягають поверненню у випадку неявки зареєстрованої особи у відповідні дати та час з будь-яких причин, окрім зазначених у п. 7.8 цього Договору.

7.8. Допускається повернення Замовникові частини коштів за участь у тренінгу виключно у випадку хвороби або іншого раптового розладу здоров’я зареєстрованої для участі особи в день проведення тренінгу, про що Замовник повинен повідомити Виконавця не пізніше ніж за 1 ( один) день до дати проведення відповідного тренінгу. В подальшому факт настання хвороби або нещасного випадку має бути підтверджений довідкою встановленого зразка, виданою державною, відомчою чи приватною медичною установою, яку Замовник, має надати Виконавцю не пізніше ніж через 1 місяць після дати відповідного тренінгу разом із заявою про повернення коштів. При цьому Виконавець утримує 10% сплаченої Замовником вартості участі у тренінгу та здійснює повернення решти сплачених Замовником коштів протягом 1 (одного) місяця отримання від Замовника відповідної заяви про повернення коштів.

7.9. Замовник має право здійснити заміну зареєстрованої для участі в тренінгу особи. Для цього Замовник не пізніше, ніж за 1 тиждень до початку відповідного тренінгу, має повідомити про це Виконавця. Порядок здійснення заміни погоджується з представником Виконавця окремо в кожному випадку.

7.10. У випадку неможливості відвідання тренінгу, Замовник також має право здійснити заміну обраного тренінгу, але така заміна можлива не пізніше, ніж за 1 тиждень до дати настання придбаного тренінгу. Реєстрація Замовника на інший тренінг проводиться виключно за наявності вільних місць. При цьому Замовник має право обирати для заміни тренінг, вартість участі в якому менша чи дорівнює сплаченій Замовником сумі, або здійснити доплату до повної актуальної вартості бажаного тренінгу. Порядок здійснення заміни погоджується з представником Виконавця окремо в кожному випадку.

7.11. У випадку відміни обраного Замовником тренінгу або переносу дати його проведення Замовник має право на повернення сплачених коштів або на здійснення заміни тренінгу чи зареєстрованої особи на умовах пп. 7.8-7.10 цього Договору.

8. Порядок приймання-передачі наданих послуг

8.1. У випадку, якщо Замовник – фізична особа, письмовий акт приймання-передачі наданих послуг не є обов’язковим, при цьому, у разі відсутності з боку Замовника претензій до обсягу та якості Послуг, Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі без заперечень. Вказані претензії до якості або обсягу наданих Послуг Замовник має надіслати Виконавцю в письмовому вигляді впродовж 2-х днів з дати фактичного закінчення надання Послуг Виконавцем. Претензії прийняті Замовником після цього строку, не приймаються і не розглядаються Замовником.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником — юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9.5. На умовах цього Договору, сукупний розмір відповідальності Виконавця за цим Договором в будь-якому випадку не може перевищувати 10% вартості, сплаченої Замовником.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. Інші умови договору

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 ) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з метою надання послуг передбачених цим Договором в тому числі для надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Виконавця, Замовник має право звернутися до Виконавця, повідомивши про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при реєстрації. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при реєстрації інформації.

11.7. Замовник, акцептуючи цей договір, підтверджує, що стан його здоров’я чи здоров’я особи, вказаної ним при реєстрації, дозволяє отримувати обрані ним Послуги (приймати участь у тренінгах). Виконавець, в будь-якому випадку, не несе відповідальності за стан здоров’я Замовника, чи особи, вказаної Замовником при реєстрації, а також за можливе його погіршення під час чи після проходження відповідного тренінгу.

11.8. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.9. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.10. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.11. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.12. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

Редакція від 25.11.2020

Ближайший тренинг

25 Июля Харьков

Воркшоп «Реабилитационный тренинг при травмах и заболеваниях нижних кнечностей» (ОНЛАЙН)

Подробнее
25 Июля Львов

Воркшоп «Реабилитационный тренинг при травмах и заболеваниях нижних кнечностей» (ОНЛАЙН)

Подробнее